Polityka Prywatności

 

 

Polityka Prywatności

W Szkole Języka Angielskiego English Corner

 

1.     Zgodnie z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

2.     Administratorem Danych Osobowych w Szkole English Corner (zwanej dalej „Szkołą”) jest Karolina Wodarczyk prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną jako Centrum Kursów Językowych Master Karolina Wodarczyk, NIP: 7282742471

3.     Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora zostały podane dobrowolnie podczas podpisywania Umowy Prowadzenia Kursu Języka Angielskiego. Są to: imię i nazwisko Kursanta lub jego prawnego Opiekuna, adres email, telefon kontaktowy, adres zamieszkania.

4.     Oprócz danych wymienionych w punkcie 3., Administrator przetwarza również zdjęcia wykonane podczas zajęć w Szkole English Corner, starając się, aby identyfikacja poszczególnych osób nie była jednoznaczna. Zgody na przetwarzanie zdjęć Kursanci lub ich Opiekunowie udzielili dobrowolnie podczas podpisywania Umowy o Prowadzenie Kursu. Zdjęcia są wykorzystywane do promocji Szkoły na portalu Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej www.englishcorner-lodz.pl       

5.     Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) rozliczenia podatkowe, w tym przesyłanie faktur do biura księgowego, z którym została podpisana odpowiednia umowa powierzenia;            

b) prowadzenie dokumentacji zajęć – imiona i nazwiska Kursantów w dzienniku papierowym, wraz z ocenami uzyskanymi z testów i innych prac;      

c) sprawdzanie i analiza testów wiedzy językowej       oraz informowanie o wynikach Opiekunów Kursantów za pośrednictwem wiadomości sms  

d) promocja Szkoły (wyłącznie jak w punkcie 4)          

e) informowanie Kursantów lub ich Opiekunów o organizacji zajęć i wszelkich kwestiach związanych z nauką w Szkole English Corner za pośrednictwem wiadomości sms.    

 

6.     Administrator udziela dostępu do danych osobowych Kursantów lektorom Szkoły English Corner, po podpisaniu odpowiedniej umowy powierzenia. Lektorzy dysponują imieniem i nazwiskiem, zdjęciami oraz wynikami nauczania Kursantów (wyniki testów i innych prac w zakresie działalności Szkoły English Corner).

7.     Dane osobowe Kursantów i ich Opiekunów nie są udostępniane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom w żadnych celach. Są odpowiednio chronione i przechowywane.

8.     Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania

 

9.     Kursanci / prawni Opiekunowie mają prawo:

a) do  wglądu w swoje dane osobowe i dane osobowe swoich dzieci
b) do modyfikacji danych w dowolnym momencie      
c) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych            
d) do bycia zapomnianych – tj żądania usunięcia swoich danych z zasobów Administratora

W powyższych celach lub w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych (czyli zadzwonić do pani Karoliny)