Regulamin Szkoły

STATUT I REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH CORNER

 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ENGLISH CORNER, zwana dalej Szkołą, jest prywatną szkołą językową.

2. Szkoła prowadzona jest przez osobę fizyczną, która pełni funkcję Dyrektora Szkoły i jest odpowiedzialna za całokształt jej działalności. Dyrektorem Szkoły jest mgr Karolina Wodarczyk.

Rozdział II. CELE, ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

 1. Celem Szkoły jest prowadzenie nauki języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

2. Nauka w Szkole prowadzona jest w grupach od 5 do 10 osób. Uruchomienie grupy, której liczebność wynosi poniżej 5 osób jest możliwe w wyjątkowych sytuacjach. Liczebność grup może ulec zmianie w czasie trwania roku szkolnego.

3. W Szkole wykorzystywane są różne metody nauczania, między innymi tradycyjna metoda komunikacyjna. Dobór odpowiedniej metody zależy od specyfiki grupy oraz indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Metody nauczania mogą być modyfikowane na bieżąco w trakcie trwania nauki. W trakcie zajęć równomiernie rozwijane są wszystkie umiejętności językowe: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie tekstu słuchanego, czynnego posługiwania się językiem w mowie
i budowania wypowiedzi pisemnych.

4. Szkoła prowadzi kursy na wszystkich poziomach zaawansowania:  Kursy prowadzone są na poziomach od początkującego do zaawansowanego. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 100 minut. Każdy rok nauki kończy się wewnętrznym egzaminem (w formie ustnej lub/pisemnej). Na podstawie wyniku egzaminu wewnętrznego następuje kwalifikacja do wyższej grupy zaawansowania. Po ukończeniu poszczególnych etapów nauki uczniowie mogą podejść do egzaminu zewnętrznego (KET, PET, FCE, CAE itp.)

5. W szkole obowiązuje skala ocen dołączona do Statutu i Regulaminu.

6. Wszelkie informacje dotyczące organizacji roku szkolnego, testów, zmian organizacyjnych przekazywane będą do Kursantów lub ich prawnych Opiekunów poprzez sms.

Rozdział IV. ORGANY SZKOŁY

1. Dyrektor Szkoły odpowiedzialny jest za całokształt działalności placówki, a w szczególności za: sprawowanie wewnętrznego nadzoru, zatrudnianie pracowników, zapewnianie warunków lokalowych, zapewnianie warunków BHP, zapewnianie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne, prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

2. Dyrektor odpowiedzialny jest też za: doskonalenie lektorów, wybór metod nauczania, zatwierdzanie programu nauczania, zatwierdzanie stosowanych metod nauczania, systematyczną kontrolę poziomu nauczania.

Rozdział VI PRAWA I OBOWIĄZKI SZKOŁY

1.Szkoła zobowiązuję się do przeprowadzenia zajęć w ilości przewidzianej dla danego rodzaju kursu
i grupy wiekowej w odpowiednio wyposażonych salach, zgodnie z dołączonym do Umowy Kalendarzem Roku Szkolnego.

3. W przypadku nieobecności nauczyciela Szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do jednorazowego odwołania zajęć bez konieczności ich odrabiania. Ewentualne kolejne odwołanie zajęć skutkuje koniecznością ich odrobienia w ustalonym terminie.  

4. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci tylko podczas zajęć na terenie sal wykładowych Szkoły. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

6. Szkoła gwarantuje ciągłość nauczania zastrzegając sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji zajęć w przypadku zmiany ilości słuchaczy w trakcie trwania kursu (poniżej 5 osób).


Rozdział VII. PRAWA l OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Lektorzy mają obowiązek: przestrzegania dyscypliny pracy, dbania o mienie Szkoły, dbania
o wysoki standard pracy, kulturalną obsługę i miłą atmosferę, ewidencji odbytych zajęć i tematów, pracy przez cały rok szkolny zgodnie z ustalonym harmonogramem, zapewnienia uczestnikom różnorodnych pomocy naukowo-dydaktycznych dostosowanych do ich potrzeb; prawo i obowiązek doboru programu i metod nauczania do potrzeb i możliwości uczestników oraz zatwierdzania swojego wyboru u Dyrektora Szkoły. Mają prawo do zgłaszania uwag i wniosków uczestników do Dyrekcji Szkoły,  troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, reagowanie tj. powiadamianie Dyrektora Szkoły o przypadkach niewłaściwego zachowania się uczniów, niszczenia mienia, palenia tytoniu itp.; dbałość o dobre imię Szkoły, obowiązek sprawiedliwego oceniania umiejętności uczniów oraz doskonalenia własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej. 

Rozdział VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

Uczestnicy kursów mają obowiązek szanowania mienia Szkoły oraz prawo do korzystania
z posiadanego przez Szkołę sprzętu. Mają oni prawo do wymagania jak najwyższego poziomu usług
i sposobu przekazywania wiedzy.

Uczniowie mają obowiązek zaliczenia testu wstępnego i końcowego: ustnego lub pisemnego (według uznania lektora) mają prawo do uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu, mają prawo do otrzymania (odpłatnie) na miejscu wszelkich podręczników i innych pomocy naukowych wskazanych przez lektora, mają prawo zgłaszania swoich uwag i wniosków do Dyrekcji Szkoły. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie Szkoły. W szczególności uczeń ma obowiązek:

1) punktualnie, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach wymaganych planem lekcji dla danej grupy oraz określonych w kalendarzu szkolnym;

2) zachowywać się taktownie i kulturalnie wobec innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

3) przestrzegać zasad dotyczących ochrony zdrowia, życia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły;

4) dbać o wspólne dobro, własność Szkoły, ład i porządek.

Nieprzestrzeganie Statutu i Regulaminu Szkoły skutkować może skreśleniem z listy uczniów.

Rozdział IX. ZASADY FINANSOWANIA SZKOŁY

Wszelkie środki finansowe na swoją działalność Szkoła uzyskuje z wpłat słuchaczy za pobierane lekcje.

Rozdział X. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

Uczniowie przyjmowani są do Szkoły na podstawie testów kwalifikacyjnych i rozmowy wstępnej na początku każdego roku szkolnego i w uzasadnionych przypadkach w ciągu roku szkolnego. Uczniem Szkoły może być każdy uczeń, 1) który uczestniczył w procesie rekrutacyjnym zgodnie z obwiązującymi w danym roku zasadami rekrutacji (zasady ogłaszane zostają do końca roku szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny) 2) którego rodzice (opiekunowie prawni) wyrazili pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach w szkole na zasadach określonych w Statucie i Regulaminie Szkoły 3) w przypadku chęci rozpoczęcia nauki w trakcie roku szkolnego przeszedł pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną lub test pisemny

Rozdział X. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Statut i Regulamin Szkoły powinien być uchwalony do końca roku szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny i musi pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

2. Opłaty za kursy powinny być ogłoszone do końca roku szkolnego poprzedzającego dany rok szkolny.

3. Statut w chodzi w życie z dniem 01września 2016r.

Skala ocen: 

90 - 100% = A
83 - 89% = A-
77 - 82% = B+
71 - 76% = B
66 - 70% = C+
60 - 65% = C
__________________

0 - 59% = D - brak zaliczenia