Polityka Prywatności

 

 

Polityka Prywatności

W Szkole Języka Angielskiego English Corner

 

1.     Zgodnie z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

2.     Administratorem Danych Osobowych w Szkole English Corner (zwanej dalej „Szkołą”) jest Karolina Wodarczyk prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną jako Centrum Kursów Językowych Master Karolina Wodarczyk, NIP: 7282742471

3.     Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora zostały podane dobrowolnie podczas podpisywania Umowy Prowadzenia Kursu Języka Angielskiego. Są to: imię i nazwisko Kursanta lub jego prawnego Opiekuna, adres email, telefon kontaktowy, adres zamieszkania.

4.     Oprócz danych wymienionych w punkcie 3., Administrator przetwarza również zdjęcia wykonane podczas zajęć w Szkole English Corner, starając się, aby identyfikacja poszczególnych osób nie była jednoznaczna (dotyczy tylko osób, które wyraziły odpowiednią zgodę). Zgody na przetwarzanie zdjęć Kursanci lub ich Opiekunowie udzielili dobrowolnie podczas podpisywania Umowy o Prowadzenie Kursu. Zdjęcia są wykorzystywane do promocji Szkoły na portalu Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej www.englishcorner-lodz.pl       

5.     Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) rozliczenia podatkowe, w tym przesyłanie faktur do biura księgowego, z którym została podpisana odpowiednia umowa powierzenia;            

b) prowadzenie dokumentacji zajęć – imiona i nazwiska Kursantów w dzienniku papierowym, wraz z ocenami uzyskanymi z testów i innych prac;      

c) sprawdzanie i analiza testów wiedzy językowej       oraz informowanie o wynikach Opiekunów Kursantów za pośrednictwem wiadomości sms  i systemu ActiveNow

d) promocja Szkoły (wyłącznie jak w punkcie 4)          

e) informowanie Kursantów lub ich Opiekunów o organizacji zajęć i wszelkich kwestiach związanych z nauką w Szkole English Corner za pośrednictwem wiadomości sms.    

f) prowadzenie dziennika elektronicznego w systemie Active Now, gdzie wykorzystywane są: imię i nazwisko Kursanta i Opiekuna, adres mailowy i telefon. W dzienniku elektronicznym widoczne dla lektorów i Opiekunów są wyniki nauczania poszczególnych Kursantów oraz wszelkie informacje dotyczące procesu nauczania i organizacji roku szkolnego   

 

6.     Administrator udziela dostępu do danych osobowych Kursantów lektorom Szkoły English Corner, po podpisaniu odpowiedniej umowy powierzenia. Lektorzy dysponują imieniem i nazwiskiem, wynikami nauczania Kursantów (wyniki testów i innych prac w zakresie działalności Szkoły English Corner) oraz, na życzenie Opiekunów, mają wgląd w udostępnione Szkole orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych.

7.     Dane osobowe Kursantów i ich Opiekunów nie są udostępniane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom w żadnych celach. Są odpowiednio chronione i przechowywane.

8.     Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania

 

9.     Kursanci / prawni Opiekunowie mają prawo:

a) do  wglądu w swoje dane osobowe i dane osobowe swoich dzieci
b) do modyfikacji danych w dowolnym momencie      
c) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych            
d) do bycia zapomnianych – tj żądania usunięcia swoich danych z zasobów Administratora

W powyższych celach lub w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych (czyli zadzwonić do pani Karoliny)