Regulamin Szkoły

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH CORNER

 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ENGLISH CORNER, zwana dalej Szkołą, jest prywatną szkołą językową.

2. Szkoła prowadzona jest przez osobę fizyczną, która pełni funkcję Dyrektora Szkoły i jest odpowiedzialna za całokształt jej działalności. Dyrektorem Szkoły jest mgr Karolina Wodarczyk.

Rozdział II. CELE, ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

 1. Celem Szkoły jest odpłatne prowadzenie nauki języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

2. Nauka w Szkole prowadzona jest w grupach od 5 osób. Uruchomienie grupy, której liczebność wynosi poniżej 5 osób jest możliwe w wyjątkowych sytuacjach. Liczebność grup może ulec zmianie w czasie trwania roku szkolnego. Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym.

3. W Szkole wykorzystywane są różne metody nauczania, między innymi tradycyjna metoda komunikacyjna. Dobór odpowiedniej metody zależy od specyfiki grupy oraz indywidualnych potrzeb i możliwości Kursantów. Metody nauczania mogą być modyfikowane na bieżąco w trakcie trwania nauki. W trakcie zajęć równomiernie rozwijane są wszystkie umiejętności językowe: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie tekstu słuchanego, czynnego posługiwania się językiem w mowie i budowania wypowiedzi pisemnych.

4. Szkoła prowadzi kursy na wszystkich poziomach zaawansowania:  Kursy prowadzone są na poziomach od początkującego do zaawansowanego. Każdy rok nauki kończy się wewnętrznym egzaminem (w formie ustnej lub/pisemnej). Na podstawie wyniku egzaminu wewnętrznego następuje kwalifikacja do wyższej grupy zaawansowania.

5. W szkole obowiązuje procentowy system oceniania.

6. Wszelkie informacje dotyczące organizacji roku szkolnego, testów, zmian organizacyjnych przekazywane będą do Kursantów lub ich prawnych Opiekunów poprzez sms.

7. W wyjątkowych wypadkach, w szczególności w razie braku możliwości jednoczesnego spotkania się w Sali wykładowej Kursantów i wykładowcy (np. epidemia, pandemia) zajęcia mogą odbywać się z trybie on-line. W takim wypadku zajęcia odbywają się za pomocą platformy Zoom lub Skype. Zajęcia odbywają się w ten sposób, że Kursanci uczestniczą w wideorozmowie z prowadzącym lektorem oraz mają dostęp do czatu. Podczas zajęć on-line wykorzystywane są standardowe materiały pozostające w rękach Kursantów – podręczniki, ćwiczeniówki oraz materiały z zasobów internetowych wysyłane Kursantom za pośrednictwem platformy Zoom.

8. Aby korzystać z zajęć on-line, w przededniu rozpoczęcia zajęć on-line Kursant otrzymuje szczegółową instrukcję korzystania z platformy wraz z linkiem aktywacyjnym.

9. Wymagania techniczne: komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu zajęć zalecamy korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek: Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

10. Zarówno podczas zajęć on-line jak i zajęć stacjonarnych Kursanta obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych.

11. Z uwagi na możliwość wystąpienia usterek technicznych niezależnych od żadnej ze stron zaleca się zalogowanie na Platformę 10 minut przed planowaną godziną zajęć. W razie jakichkolwiek kłopotów z uruchomieniem platformy lub w razie nieotrzymania materiałów drogą mailową Kursant lub Opiekun, proszeni są o niezwłoczny kontakt z prowadzącym za pomocą innego kanału komunikacji (telefon / sms).

12. W razie wystąpienia usterki, której usunięcie przed zajęciami nie będzie możliwe, Kursant ma prawo do odrobienia zajęć w trakcie tzw. zajęć wyrównawczych, które będą prowadzone także on-line.

Rozdział IV. ORGANY SZKOŁY

1. Dyrektor Szkoły odpowiedzialny jest za całokształt działalności placówki, a w szczególności za: sprawowanie wewnętrznego nadzoru, zatrudnianie pracowników, zapewnianie warunków lokalowych, zapewnianie warunków BHP, zapewnianie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne, prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

2. Dyrektor odpowiedzialny jest też za: doskonalenie lektorów, wybór metod nauczania, zatwierdzanie programu nauczania, zatwierdzanie stosowanych metod nauczania, systematyczną kontrolę poziomu nauczania.

Rozdział VI PRAWA I OBOWIĄZKI SZKOŁY

1.Szkoła zobowiązuję się do przeprowadzenia zajęć w ilości przewidzianej dla danego rodzaju kursu i grupy wiekowej w odpowiednio wyposażonych salach, zgodnie z dołączonym do Umowy Kalendarzem Roku Szkolnego.

3. W przypadku nieobecności nauczyciela Szkoła zapewnia zastępstwo. W razie braku możliwości zapewnienia zastępstwa zajęcia mogą być odwołane, co skutkuje koniecznością ich odrobienia w ustalonym terminie.  

4. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Kursantów tylko podczas zajęć na terenie sal wykładowych Szkoły lub na terenie posesji szkoły. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich Kursantów w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

6. Szkoła gwarantuje ciągłość nauczania zastrzegając sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji zajęć w przypadku zmiany ilości słuchaczy w trakcie trwania kursu (poniżej 5 osób).

 

Rozdział VII. PRAWA l OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Lektorzy mają obowiązek: przestrzegania dyscypliny pracy, dbania o mienie Szkoły, dbania
o wysoki standard pracy, kulturalną obsługę i miłą atmosferę, ewidencji odbytych zajęć i tematów, pracy przez cały rok szkolny zgodnie z ustalonym harmonogramem, zapewnienia uczestnikom różnorodnych pomocy naukowo-dydaktycznych dostosowanych do ich potrzeb; prawo i obowiązek doboru programu i metod nauczania do potrzeb i możliwości Kursantów oraz zatwierdzania swojego wyboru u Dyrektora Szkoły. Mają prawo do zgłaszania uwag i wniosków Kursantów do Dyrekcji Szkoły,  troski o zdrowie i bezpieczeństwo Kursantów, reagowanie tj. powiadamianie Dyrektora Szkoły o przypadkach niewłaściwego zachowania się Kursantów, niszczenia mienia, palenia tytoniu itp.; dbałość o dobre imię Szkoły, obowiązek sprawiedliwego oceniania umiejętności Kursantów oraz doskonalenia własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej.

Rozdział VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI KURSANTÓW

Kursanci mają obowiązek:

1) szanować mienie Szkoły;

1) punktualnie, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach wymaganych planem lekcji dla danej grupy oraz określonych w kalendarzu szkolnym;

2) zachowywać się taktownie i kulturalnie wobec innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

3) przestrzegać zasad dotyczących ochrony zdrowia, życia i bezpieczeństwa własnego, innych Kursantów i pracowników Szkoły;

4) dbać o wspólne dobro, własność Szkoły, ład i porządek.

5) zaliczyć test wstępny i końcowy: ustnego lub pisemnego (według uznania lektora).

Kursanci mają prawo:

1) wymagać profesjonalnego poziomu działalności prowadzonej przez Szkołę i sposobu przekazywania wiedzy.

2) uzyskać zaświadczenia ukończenia kursu,

3) otrzymać (odpłatnie) na miejscu wszelkich podręczników i innych pomocy naukowych wskazanych przez lektora,

4) zgłaszać swoje uwagi i wnioski do Dyrekcji Szkoły.

Nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły skutkować może wypowiedzeniem umowy z Kursantem po uprzednim wezwaniu Kursanta albo Opiekuna(rodzica) do zaprzestania naruszeń.

 

Rozdział IX. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

Kursanci przyjmowani są do Szkoły na podstawie testów kwalifikacyjnych lub rozmowy wstępnej na początku każdego roku szkolnego i w uzasadnionych przypadkach w ciągu roku szkolnego. Kursantem może być każda osoba, która:

a) uczestniczyła w procesie rekrutacyjnym zgodnie z obwiązującymi w danym roku zasadami rekrutacji (zasady ogłaszane zostają do końca roku szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny),

b) która zapoznała się z Regulaminem oraz treścią Umowy oraz Regulaminu Opłat na dany rok szkolny i je zaakceptowała (potwierdzając podpisem) lub zrobił to za nią Rodzic/Opiekun Prawny,

c) w przypadku chęci rozpoczęcia nauki w trakcie roku szkolnego, przeszła pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną lub test pisemny,

Rozdział X. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 30 dni od dnia poinformowania Kursantów lub Rodziców/Opiekunów Prawnych Kursantów od zmianie jego treści. Nowy tekst Regulaminu zostanie wywieszony w gablocie, na korytarzu Szkoły.

2. Opłaty za kursy powinny być ogłoszone do końca roku szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny.

3. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.09.2020 roku